• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 27 lutego 2015
PRZETARG NIEOGRANICZONY - SŁONE DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH.
czwartek, 26 lutego 2015
 Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "SŁONE-Droga dojazdowa do gruntów rolnych". Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu określony został na dzień 16.03.2015 r. godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Żukowice Żukowice 148 (sekretariat) 67-231 Żukowice. Dokumentację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej UG Żukowice - TUTAJ
 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA INFORMUJE
środa, 25 lutego 2015
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział w Głogowie uprzejmie informuje, że jednym z istotnych zagadnień związanych z produkcją bezpiecznej żywności jest realizowanie przez producentów rolnych - zasad integrowanej ochrony upraw.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455), chemiczne środki ochrony roślin muszą być stosowane przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, co należy potwierdzić stosownymi badaniami.

Jednym z celów Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem ochrony roślin w latach 2013-2017 jest to, by odsetek nieprzebadanych opryskiwaczy używanych do stosowania środków ochrony roślin był jak najniższy.
Więcej…
 
KOMUNIKAT AGENCJI RYNKU ROLNEGO
środa, 25 lutego 2015
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu przesyła komunikat rzecznika Prasowego dotyczący III transzy wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargu rosyjskie w celu rozpowszechnienia informacji wśród producentów.

Treść komunikatu
 
POWIATOWA RADA DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIE
środa, 25 lutego 2015
Powiatowa Rada Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Głogowie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników na spotkanie w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Serbach z senatorem Dorotą Czudowską, posłem na Sejm RP Wojciechem Zubowskim oraz z Wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim.

Tematem spotkania będą problemy rolników naszego regionu i pożądane kierunki zmian w polskim prawodawstwie.

Treść zaproszenia
 
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
środa, 25 lutego 2015
Wójt Gminy Żukowice zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu roboczym na temat Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Żukowice.

Spotkanie odbędzie się 3 marca br. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach, a poprowadzi je firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania, która odpowiadać będzie za przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice.
Więcej…
 
PODSUMOWANIE KONKURSU PT. "ŚWIĘTOWANIE BEZ TOASTÓW" W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
poniedziałek, 23 lutego 2015
Dnia 18 lutego 2015 r. w  Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbył się apel podsumowujący szkolny konkursu plastyczno-profilaktyczny pt. „Świętowanie bez toastów”.

Konkurs zorganizowano w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych realizowanych w szkole pod hasłem „Szanujemy tradycje”.

Celem konkursu było uświadomienie zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu w rodzinie i zachęcanie do kultywowania tradycji, świętowania bez wznoszenia toastów.
Więcej…
 
TRWA REMONT SANITARIATÓW W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
poniedziałek, 23 lutego 2015
Trwa ralizacja zadania pn. „Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeg Głogowski”. W zakresie zadania inwestycyjnego wykonywane są prace polegające na: naprawie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej, postawieniu nowych ścianek działowych, wymianie płytek ściennych, wymianie  posadzek wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową  podłoży, wymianie stolarki drzwiowej, położeniu nowych tynków oraz robotach malarskich w sanitariatach. Wartość tego zadania to kwota ponad 40.000 zł z czego ponad 25.000 zł pochodzi właśnie z funduszy unijnych w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zakończenie zadania planowane jest w połowie marca 2015 roku.
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
piątek, 20 lutego 2015
Wójt Gminy Żukowice zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Modernizację terenowych zbiorników wody w m. Szczepów"

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: pocztą na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice lub osobiście w Urzędzie Gminy Żukowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2015 r. do godz. 1000.

Zaproszenie ofertowe
opis techniczny
specyfikacja techniczna
rysunek 1
strona PB
strona BIOZ
opis BIOZ
rysunek PZT
przedmiar

 
TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W JEDNOSTKACH OSP
piątek, 20 lutego 2015
Na ostatnim spotkaniu Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żukowicach, które odbyło się w 4 lutego 2015 r. ustalono terminy zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żukowice.

Szczegółowy harmonogram zebrań dla zainteresowanych podajemy  poniżej do publicznej wiadomości.
Więcej…
 
DZIEŃ KOBIET W GMINIE ŻUKOWICE
piątek, 20 lutego 2015
Dnia 7 marca 2015 r. w sali wiejskiej w Nielubi odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Więcej informacji na temat zabawy znajdziemy po uprzednim kliknięciu w załączony przy artukule plakat.
 
Chętne Panie serdecznie zapraszamy!
 
FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020
czwartek, 19 lutego 2015
ARR „ARLEG” S.A. informuje o konferencji która odbędzie się 25.02.2015 r. w Legnicy w hotelu QUBUS.
Konferencja skierowana jest do przesiebiorców, którzy zaintersowani są wsparciem unijnym w nowym okresie finansowania na lata 2014-2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pliki do pobrania:
formularz zgłoszeniowy
zaproszenie do udziału w konferencji
 
V SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 19 lutego 2015
Zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się V sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
czwartek, 19 lutego 2015
Wójt Gminy Żukowice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Żukowice”.


informacja o wynikach
 
WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
środa, 18 lutego 2015
W dniu 22 stycznia Rada Gminy Żukowice podjęła Uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Żukowice w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2015 r w związku z upływem kadencji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrania odbywały się od dnia 3 do 17 lutego 2015 r.

W trakcie odbywanych zebrań wiejskich mieszkańcy wsi dokonali wyboru sołtysów i nowych rad sołeckich na następną kadencję.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze przeprowadzono w 15 sołectwach. Zmiany sołtysów dokonano w 7 sołectwach tj. Dobrzejowice, Kłoda, Glinica, Nielubia, Kamiona, Słone i Szczepów a w 8 sołectwach mandat sołtysa powierzono ponownie tym samym osobom.
Więcej…
 
JUBILEUSZ 50 - LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.
wtorek, 17 lutego 2015
W dniu 13 lutego 2015 roku w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 17 par z Głogowa i okolicznych miejscowości. Wśród nich Jubileusz obchodzili mieszkańcy gminy Żukowice: Państwo Honorata i Stanisław Fortunowie z miejscowości Brzeg Głogowski. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Żukowice – Pan Krzysztof Wołoszyn wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Żukowice Panią Beatą Stachak. Odznaczeni otrzymali kwiaty oraz dyplomy gratulacyjne.
Więcej…
 
ZABAWA KARNAWAŁOWA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
wtorek, 17 lutego 2015
14 lutego 2015 r. odbył się doroczny bal karnawałowy zorganizowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi.

Uczestnicy wspaniale bawili się przy muzyce zespołu „Comeback”. Podczas zabawy przekazano do „adopcji” lalki, które zostały uszyte przez uczniów i ich rodziców na rzecz UNICEF w ramach akcji „Wszystkie Kolory Świata”. Zebrana kwota pomoże zaszczepić dzieci w Sudanie Południowym przeciw chorobom wieku dziecięcego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli tegoroczną akcję oraz pomogli w organizacji balu.

Galeria zdjęć
 
SZKOLENIE - PŁATNOŚCI OBSZAROWE I ROLNOŚRODOWISKOWE 2015
wtorek, 17 lutego 2015
Dnia 24 lutego 2015 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Żukowice w Sali Narad odbędzie się szkolenie na temat:

„Płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe 2015  (oraz wybrane działania PROW 2014-2020)”

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA

zaproszenie na szkolenie
 
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
wtorek, 17 lutego 2015
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla  zadania pod nazwą: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego ( w skr. OR) c0000905_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie".


treść obwieszczenia
 
AKCJA ODBLASKOWA W GMINIE ŻUKOWICE
wtorek, 17 lutego 2015
W czwartek 12 lutego w miejscowości Nielubia zorganizowano, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Głogowie akcję rozdawania kamizelek odblaskowych mającą na celu uświadomić zarówno pieszych jak i rowerzystów podrózujących w terenie niezabudowanym o obowiązku posiadania odblasków.

Podczas akcji Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn wraz z przedstawicielami głogowskiej Policji wręczali mieszkańcom Gminy kamizelki odblaskowe, dzięki którym ich użytkownicy będą widoczni po zmierzchu już z daleka.
Więcej…
 
SPOTKANIE Z POLICJANTEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
piątek, 13 lutego 2015
W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, dnia 11.02.2015r. w Szkole Podstawowej Nielubi odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, Łukaszem Szuwikowskim. W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas IV-VI.

Organizator spotkania – nauczycielka zajęć komputrowych Magdalena Uchryńczuk powitała zebranych i przedstawiła gościa. Pan policjant omówił rodzaje przemocy: fizyczną i psychiczną. Następnie opowiedział o przyczynach oraz skutkach cyberprzemocy, która jest formą przemocy psychicznej. Prowadzący swój wykład ilustrował ciekawą prezentacją multimedialną, filmami, a także przykładami z praktyki policyjnej.

Spotkanie było bardzo pouczające. Szczególnie interesujące były opowieści policjanta o młodych ludziach, którzy nieświadomie weszli w konflikt z prawem.

Galeria zdjęć
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 88
Top! Do góry