• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 25 czerwca 2018
GMINA ŻUKOWICE STAWIA NA EDUKACJĘ - POZYSKANO 425.000,00 zł z UE Drukuj
środa, 30 sierpnia 2017
alt


altGmina Żukowice otrzymała kolejne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, tym razem na realizację zadania z osi priorytetowej 10 Edukacja, działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 450 000,00 zł, z czego pozyskaliśmy kwotę ok. 425 000,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zostanie wzbogacona oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi. Będą zorganizowane zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych, koła zainteresowań, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęcia wyjazdowe. W ramach zadania zostanie również zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz pracowni komputerowych. Dodatkowo zaplanowano doskonalenie i rozwój kompetencji zawodowych dla nauczycieli.

Projekt pn.: „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację” będzie realizowany w latach 2017-2019, zostanie nim objętych 145 uczniów i 15 nauczycieli. Głównym celem przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości kształcenia, wzrost równego dostępu do wysokiej jakości edukacji na terenie gminy Żukowice oraz wzrost indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia dostosowano do potrzeb uczniów, tak aby podnieść ich kluczowe kompetencje z nauk matematyczno – przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli zapewnione zindywidualizowane wsparcie specjalistyczne tj. zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne, terapia EEG Biofeedback. W celu osiągnięcia jak największej efektywności, grupy będą małe – od zajęć indywidualnych do maksymalnie 8-12 osób w grupie.

W ramach projektu planuje się również wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Ponadto zostanie stworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w którym będzie prowadzone poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie spotkań indywidualnych oraz warsztatów grupowych.

Pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz niezbędne wyposażenie. Ważnym aspektem realizowanego przedsięwzięcia będzie przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. W tym celu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, pomocny w tworzeniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Zajęcia mają się opierać na metodzie eksperymentalnej, przy pomocy nowoczesnych technologii dlatego też z pewnością będą bardzo ciekawe dla uczniów. W ramach projektu w szkole będą wykorzystywane e-zasoby – programy edukacyjne i interaktywne, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii są dużo bardziej trwałe i efektywniejsze niż tradycyjne sposoby nauczania.
 
Projekt pn. „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja,  działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
 
 
Top! Do góry