• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
sobota, 23 lutego 2019
ZAWIADOMIENIE - XLIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 22 czerwca 2018
altZawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żukowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żukowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Gminy Żukowice.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Żukowice na 2018 rok.
15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żukowice za 2017 rok:
1) Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu.
2) Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
3) Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonych sprawozdaniach.
4) Dyskusja nad sprawozdaniami.
5) Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowice  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2017 rok.
16. Podjęcie  aktu absolutoryjnego:
1) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
2) Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie  absolutorium.
3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy  Żukowice 
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
17. Interpelacje radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.
                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                            /-/ Beata Stachak
 
Top! Do góry