• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
sobota, 23 lutego 2019
XLIII SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 02 lipca 2018
alt
W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyła się XLIII  zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1.    Uchwała Nr XLIII/327/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok.
2.    Uchwała Nr XLIII/328/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
3.    Uchwała Nr XLIII/329/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
4.    Uchwała Nr XLIII/330/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice.
5.    Uchwała Nr XLIII/331/2018 w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice.
6.    Uchwała Nr XLIII/332/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żukowice.
7.    Uchwała Nr XLIII/333/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żukowice.
8.    Uchwała Nr XLIII/334/2018 w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Gminy Żukowice.
9.    Uchwała Nr XLIII/335/2018 dotyczącą zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Żukowice na 2018 rok.
10.    Uchwała Nr XLIII/336/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowice  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2017 rok
11.    Uchwała Nr XLIII/337/2018 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy  Żukowice  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

 
 
Top! Do góry