• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 23 lutego 2019
W TROSCE O OTACZAJĄCE NAS ŚRODOWISKO… Drukuj
piątek, 06 marca 2015
Gmina Żukowice rozpoczęła realizację Projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice” współfinasowanego w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a realizowanego przy wsparciu AM Trans Progres sp. z o.o. z Poznania. Dokument ten nie powstaje bez przyczyny - gminy, jak nasza, które w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 chcą pozyskiwać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.
 
Gospodarka niskoemisyjna oznacza przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, zwłaszcza w Polsce, gdzie wykorzystanie paliw kopalnych, będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, jest bardzo mocno zakorzenione. Powstający plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, w którym opisane zostaną kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, stanu środowiska, a w konsekwencji jakości życia.

O przywilejach gmin, które posiadają PGN i jego wpływie na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną, rozmawiano na spotkaniu w Urzędzie Gminy w dniu 03 marca 2015 na spotkaniu mieszkańców, pracowników Urzędu Gminy i wykonawcy opracowania. Podkreślono, że poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii każdy może zostać prosumentem, czyli producentem energii i konsumentem w jednym.  Aby dobrze rozpoznać potrzeby i możliwości gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków, Urząd Gminy wystosował do mieszkańców ankiety. Są do pobrania na stronie internetowej www.zukowice.pl w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Ankiety można wypełniać i wysyłać drogą elektroniczną, lub wypełniać ręcznie i dostarczać osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy, lub listownie na adres Urząd Gminy w Żukowicach, Żukowice 148, 67-231 Żukowice. Nasze zaangażowanie w projekt niech będzie wyrazem troski o nasze „podwórko”.

 
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 
Top! Do góry