• rzepak.jpg
 • czerna1.jpg
 • chaber.jpg
 • odra.jpg
 • czerna2.jpg
Start
sobota, 23 lutego 2019
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 19 lutego 2016
alt


alt
Zakończenie prac związanych z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wójt Gminy Żukowice informuje, że zakończono prace związane z opracowaniem PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŻUKOWICE. Dokument został wykonany przez Firmę AM Trans Progres Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7, 61 - 616 Poznań.

Na  realizację  ww.  zadania  Gmina  Żukowice  otrzymała  dofinansowanie  z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 9.3  Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej – plany  gospodarki  niskoemisyjnej  (PGN) – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Żukowice  to  dokument,  którego  celem  jest określenie  wizji  rozwoju  gminy  w  kierunku  gospodarki  niskoemisyjnej,  pozwalającej osiągnąć  długofalowe  korzyści  środowiskowe,  społeczne  i  ekonomiczne.  Kluczowym elementem  Planu  jest  wyznaczenie  celów  strategicznych  i  szczegółowych,  realizujących określoną wizję  gminy  w  zakresie  zwiększenia  efektywności  energetycznej,  zmniejszenia emisji  gazów  cieplarnianych  oraz  wdrożenia  nowych  technologii  zgodnie  z  zasadą zrównoważonego rozwoju.

Podstawą  opracowania  Planu  była  inwentaryzacja  emisji  gazów  cieplarnianych  z  obszaru gminy,  oparta  na  jej  bilansie  energetycznym.  Na  podstawie  przeprowadzonej  inwentaryzacji zostały  zidentyfikowane  niezbędne  do  realizacji  zadania  inwestycyjne  i  nieinwestycyjne przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Efektem  końcowym opracowania  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  jest  zestaw  działań ukierunkowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów wspierających poprawę efektywności energetycznej.

Uchwalony plan będzie narzędziem do ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Plakat
Ulotkaalt

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice


Opracowanie wrzesień 2015 r.

Lista budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy, administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żukowice

Lista przedsięwzięć przyjetych do realizacji wraz z podstawowymi parametrami ekonomicznymi, ekologicznymi i harmonogramem
 

alt


Uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu


Postanowienie Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat  Sanitarny we Wrocławiu

Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 

 

alt

Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Żukowice w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice".

W dniu 29.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu, związane z problematyką przygotowania i wdrożenia PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

 • Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej i skąd wynika potrzeba jego opracowania.
 • Cel, zakres i struktura planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Inwentaryzacja emisji, w tym zasady jej opracowania, grupy źródeł, metodyka.
 • Cele strategiczne i szczegółowe, które gmina osiągnie dzięki realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Działania do realizacji w latach 2015-2023 wraz ze wskazaniem źródeł dofinansowania i wskaźników monitoringu efektów działań.
 • Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Procedury przetargowe, w tym wprowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych.
 • Monitoring realizacji PGN, w tym dane, raportowanie, metodyka oraz jego aktualizacja.

W szkoleniu wzięło 7 pracowników związanych z tematyką obszarów gospodarki energetycznej, inwestycji i ochrony środowiska.


 

alt
Wójt Gminy Żukowice, w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentu pn.:
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żukowice”, zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Żukowice o współpracę i wypełnienie ankiety.

ANKIETA dla Mieszkańca - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice

ANKIETA dla Przedsiębiorcy - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu gminnego. Gmina będzie mogła również wykorzystać PGN do starania się o środki z Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

Prosimy o zgłaszanie przez podmioty nie związane z samorządem, a funkcjonujące w granicach gminy, działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także oszczędności zasobów naturalnych, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą zamieszczonych poniżej ankiet. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest AM Trans Progres sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań,  www.amtrans.pl


 
 
Top! Do góry