• odra.jpg
 • rzepak.jpg
 • czerna1.jpg
 • chaber.jpg
 • czerna2.jpg
Start
sobota, 25 maja 2019
Gospodarka NiskoemisyjnaPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 19 lutego 2016
alt


alt
Zakończenie prac związanych z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wójt Gminy Żukowice informuje, że zakończono prace związane z opracowaniem PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŻUKOWICE. Dokument został wykonany przez Firmę AM Trans Progres Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7, 61 - 616 Poznań.

Na  realizację  ww.  zadania  Gmina  Żukowice  otrzymała  dofinansowanie  z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 9.3  Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej – plany  gospodarki  niskoemisyjnej  (PGN) – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Żukowice  to  dokument,  którego  celem  jest określenie  wizji  rozwoju  gminy  w  kierunku  gospodarki  niskoemisyjnej,  pozwalającej osiągnąć  długofalowe  korzyści  środowiskowe,  społeczne  i  ekonomiczne.  Kluczowym elementem  Planu  jest  wyznaczenie  celów  strategicznych  i  szczegółowych,  realizujących określoną wizję  gminy  w  zakresie  zwiększenia  efektywności  energetycznej,  zmniejszenia emisji  gazów  cieplarnianych  oraz  wdrożenia  nowych  technologii  zgodnie  z  zasadą zrównoważonego rozwoju.

Podstawą  opracowania  Planu  była  inwentaryzacja  emisji  gazów  cieplarnianych  z  obszaru gminy,  oparta  na  jej  bilansie  energetycznym.  Na  podstawie  przeprowadzonej  inwentaryzacji zostały  zidentyfikowane  niezbędne  do  realizacji  zadania  inwestycyjne  i  nieinwestycyjne przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Efektem  końcowym opracowania  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  jest  zestaw  działań ukierunkowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów wspierających poprawę efektywności energetycznej.

Uchwalony plan będzie narzędziem do ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Plakat
Ulotkaalt

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice


Opracowanie wrzesień 2015 r.

Lista budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy, administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żukowice

Lista przedsięwzięć przyjetych do realizacji wraz z podstawowymi parametrami ekonomicznymi, ekologicznymi i harmonogramem
 

alt


Uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu


Postanowienie Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat  Sanitarny we Wrocławiu

Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 

 

alt

Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Żukowice w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice".

W dniu 29.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu, związane z problematyką przygotowania i wdrożenia PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

 • Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej i skąd wynika potrzeba jego opracowania.
 • Cel, zakres i struktura planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Inwentaryzacja emisji, w tym zasady jej opracowania, grupy źródeł, metodyka.
 • Cele strategiczne i szczegółowe, które gmina osiągnie dzięki realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Działania do realizacji w latach 2015-2023 wraz ze wskazaniem źródeł dofinansowania i wskaźników monitoringu efektów działań.
 • Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.
 • Procedury przetargowe, w tym wprowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych.
 • Monitoring realizacji PGN, w tym dane, raportowanie, metodyka oraz jego aktualizacja.

W szkoleniu wzięło 7 pracowników związanych z tematyką obszarów gospodarki energetycznej, inwestycji i ochrony środowiska.


 

alt
Wójt Gminy Żukowice, w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentu pn.:
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żukowice”, zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Żukowice o współpracę i wypełnienie ankiety.

ANKIETA dla Mieszkańca - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice

ANKIETA dla Przedsiębiorcy - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice
Więcej…
 
ANKIETY - OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Drukuj
piątek, 06 marca 2015

ANKIETA dla Mieszkańca - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice


ANKIETA dla Przedsiębiorcy - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice 
ODEZWA DO MIESZKAŃCA Drukuj
piątek, 06 marca 2015
Odezwa do mieszkańców Gminy Żukowice
 
W TROSCE O OTACZAJĄCE NAS ŚRODOWISKO… Drukuj
piątek, 06 marca 2015
Gmina Żukowice rozpoczęła realizację Projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice” współfinasowanego w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a realizowanego przy wsparciu AM Trans Progres sp. z o.o. z Poznania. Dokument ten nie powstaje bez przyczyny - gminy, jak nasza, które w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 chcą pozyskiwać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.
 
Więcej…
 
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 06 marca 2015
Gmina Żukowice mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żukowice”

Na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice" Gmina Żukowice otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
Więcej…
 


Top! Do góry