• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
Start
niedziela, 16 grudnia 2018
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019 D W M. GLINICA - BUDOWA CHODNIKA
środa, 11 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w miejscowości Glinica rozpoczęły się prace związane z budową chodnika. Przedmiotem zadania jest  budowa chodnika o długości  195 m po lewej stronie  drogi powiatowej 1019D . Budowa chodnika zostanie wykonana z kostki betonowej wraz z jego obniżeniem na długości istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, krawężnika betonowego, ścieku z kostki betonowej. Odwodnienie chodnika ma następować głównie poprzez spadki poprzeczne. Zadanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Koszt wykonania zadania to blisko 135.000,00 zł, z czego 120.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Głogowskiego.  Zakończenie prac drogowych – planowane jest w sierpniu br.
Więcej…
 
GMINA DOFINANSUJE BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
środa, 11 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Żukowice.
 
Zasady przyznawania dotacji:

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
2. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA PIKINIK RODZINNY „WAKACJE Z RODZINĄ" W M. ZABŁOCIE
wtorek, 10 lipca 2018
alt
15 lipca 2018 r.  o godzinie 16:00
w miejscowości ZABŁOCIE odbędzie się
piknik rodzinny
pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.
 
W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami,  oraz poczęstunek.  
                        
    Serdecznie zapraszamy !!!
 
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W NIELUBI NABIERA TEMPA
poniedziałek, 09 lipca 2018
altBudynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi z dnia na dzień zmienia swój wizerunek. Choć do końcowego efektu pozostało jeszcze dużo pracy, już dziś widać, jak bardzo potrzebny był remont tej placówki oświatowej.

Prace związane z termomodernizacją i gruntownym remontem w szkole w Nielubi przebiegają w sprawnym  tempie. Trwają zaawansowane prace w różnych branżach tj. konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej. Teren szkoły to duży plac budowy, przy ścianach budynku rozstawione są rusztowania, gdyż trwają prace nad dociepleniem ścian zewnętrznych i malowaniem elewacji. W chwili obecnej zakończyły się już prace zawiązane z ociepleniem części elewacji zewnętrznej, ociepleniem i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej oraz wymieniane jest pokrycie dachowe.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
poniedziałek, 09 lipca 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.
 
Agrofag: Chwościk buraka Roślina: Burak cukrowy i pastewny
Agrofag: Fuzarioza kolb kukurydzy Roślina: Kukurydza
Agrofag: Omacnica prosowianka Roślina: Kukurydza
 
DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W NOWY SPRZĘT RATOWNICTWA Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI
czwartek, 05 lipca 2018
altGmina Żukowice dokonała zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żukowice o łącznej wartości ponad 21.000 złotych.

W skład zakupionego wyposażenia weszły:
- 2 defibrylatory z doradcą RKO Samarytanin PAD 500P
- 2 zestawy zestaw PSP R1 w plecaku z szynami Kramera deską ortopedyczną i pediatryczną.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Kwota udzielonej dotacji celowej stanowi 99% wartości realizacji zadania, natomiast wkład własny gminy to 1%.
Więcej…
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z ODBUDOWĄ DROGI W MIEJSCOWOŚCI KAMIONA
środa, 04 lipca 2018
altRozpoczęły się prace polegające na przebudowie drogi gminnej nr 100041 D w m. Kamiona na odcinku 549 m w ramach zadania pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Kamiona".

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej jezdni drogi gminnej polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami obniżonymi na wysokości istniejących zjazdów oraz modernizacją kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano remont skrzyżowania z drogą powiatową. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę drogi gminnej w m. Kamiona. Cała wartość zadania szacowana jest na kwotę blisko 700.000,00 zł.
Więcej…
 
„DOBRY START” 300 ZŁ DLA UCZNIA
wtorek, 03 lipca 2018
altŚwiadczenie „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Więcej…
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 02 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  rok 2017. Tak zdecydowali Radni Gminy Żukowice podczas XLIII sesji Rady Gminy Żukowice, która odbyła się w dniu 29.06.2018 r. Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta w 2017 r. i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
 
Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Żukowice oraz Sołtysi. Dziękuję wszystkim radnym oraz sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. Wszyscy wspólnie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy i to absolutorium jest efektem tej pracy  – powiedział Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn
Więcej…
 
ODRZAŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI W M. CZERNA
poniedziałek, 02 lipca 2018
altWójt Gminy Żukowice podpisał umowę na realizację zadania pn. "Budowa Odrzańskiej Strefy Aktywności w m. Czerna, Gmina Żukowice". W ramach zadania zostanie gruntownie zmodernizowany plac zabaw, który zyska nowe urządzenia takie jak: bujak, zestaw zabawkowy, huśtawkę wagową i wahadłową oraz piaskownicę. Na placu zamontowane zostaną również ławki parkowe, kosze na śmieci, cały teren zostanie ogrodzony. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego powstanie siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenia typu: orbitrek, prasa nożna oraz atlas jednostanowiskowy do wyciskania. Dodatkowo zostaną zamontowane dwie edukacyjne gry terenowe dotyczące walorów przyrodniczych rzeki Odry i jej znaczenia dla ekosystemu.
Więcej…
 
XLIII SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 02 lipca 2018
alt
W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyła się XLIII  zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
piątek, 29 czerwca 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.

KAPUSTA - BIELINEK KAPUSTNIK

KAPUSTA - MSZYCA KAPUŚCIANA
 
 
GMINA ŻUKOWICE WYRÓŻNIONA W KONKURSIE „SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII”
środa, 27 czerwca 2018
Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii  Elektrycznej przy wsparciu Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Konkurs miał na celu wspieranie współpracy pomiędzy samorządami i spółkami energetycznymi na rzecz poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji w Polsce.
Więcej…
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ
wtorek, 26 czerwca 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz czternasty imprezę integracyjną pn. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin w dniach:
22 czerwca 2018r. Brzeg Głogowski, 23 czerwca 2018r. Szczepów, 24 czerwca 2018r.  Nielubia.
          
Więcej…
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – SZACOWANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH
poniedziałek, 25 czerwca 2018
 
altW związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.06.2018 r. w sprawie niezwłocznego powołania komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą Wójt Gminy Żukowice przypomina, że rolnicy mogą już składać stosowne wnioski.
Więcej…
 
STYPENDIA ORAZ NAGRODY NAUKOWE DLA UCZNIÓW
piątek, 22 czerwca 2018
altZgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Żukowice  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży” dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie  stypendium Wójta Gminy Żukowice w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowice”.
 
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE - XLIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
piątek, 22 czerwca 2018
altZawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO STOLICY
piątek, 22 czerwca 2018
altW dniach 14 - 15 czerwca grupa pięćdziesięciorga uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi wyjechała na wycieczkę do Warszawy.  Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację”.

Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki, świetnie się bawiąc, odkrywali tajniki nauki Centrum Nauki Kopernik. W trakcie pobytu w Centrum uczniowie poznali różne prawa fizyki samodzielnie wykonując doświadczenia i eksperymenty, badali właściwości powietrza i wody, eksperymentowali z dźwiękami. Niezapomnianym doświadczeniem był seans w Planetarium, gdzie w jedną chwilę znaleźli się pod rozgwieżdżonym niebem. Świat nauki odkrył przed nimi swe tajemnice, a taka forma jego poznawania sprawiła, że długo będą pamiętać swoją wyprawę!
Więcej…
 
WYCIECZKA DO OPOLA – STOLICY POLSKIEJ PIOSENKI
piątek, 22 czerwca 2018
alt19 czerwca 2018 r.  wczesnym rankiem uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim wyruszyli pociągiem IC „ Siemiradzki” na wycieczkę do Opola, do miasta z ponad 800-letnią historią.
    
Zwiedzanie rozpoczęli od wyspy Pasieka, gdzie wspięli się na Wieżę Piastowską – symbol miasta. Tam też poznali początki dziejów Opola, a przemówił do przybyłych sam książę Bolko I. Ogromne wrażenie na zwiedzających zrobiła panorama miasta podziwiana ze szczytu wieży. Następnie dziewczęta i chłopcy przeszli do Muzeum Polskiej Piosenki, by poznać historię opolskich festiwali oraz najpopularniejsze jego przeboje. Każdy nawet mógł nagrać swoją piosenkę. To miejsce zachęcało do świetnej zabawy.
    
Więcej…
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – SUSZA
czwartek, 21 czerwca 2018
altW związku z Zarządzeniem Nr 202 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie Gminy Żukowice informujemy, że rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 177
Top! Do góry