Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
bip

Przypominamy

z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. Nowy numer rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Gmina Żukowice Powiadamia Mieszkańców na telefon
Ilustracja do artykuły: STANOWISKO SAMORZĄDÓW:  GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW, GMINY GŁOGÓW, GMINY ŻUKOWICE, GMINY KOTLA PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA WARIANT PÓŁNOCNY OBWODNICY GŁOGOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 12 WG OPRACOWANIA TRANSPROJEKT GDAŃSKI SP. Z O.O. NA ZLECENIE GDDKIA O. WROCŁAW.

Odpowiadając na pismo firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z dnia 28.10.2020 r. realizującej dokumentację projektową na zlecenie GDDKiA O. Wrocław, po przeanalizowaniu wszystkich przebiegów wariantów budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 informujemy mieszkańców, że w naszej zgodnej i jednomyślnej opinii tzw. wariant północny (PN-5) powinien być najwłaściwszym wyborem do realizacji.

Podyktowane jest to wieloma czynnikami gospodarczymi i społecznymi oraz pełną analizą przedstawionych rozwiązań oraz korzyści i zagrożeń z przebiegu poszczególnych wariantów.

Czynniki gospodarcze:

Wariant północny przebiega przez Miejską Strefę Inwestycyjną, co pomimo wyłączenia części gruntów ma pozytywny wpływ na atrakcyjność pozostałych terenów Strefy dla przyszłych inwestorów. Wiąże się to także z planami realizacji w tym miejscu przez PKP budowy połączenia węzłem linii kolejowych (14 i 273) oraz możliwą lokalizacja portu na Odrze i związanego z tym centrum logistycznego (w ramach krajowego programu „kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce”).

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za północnym wariantami jest stworzenie dobrej dostępność komunikacyjnej dla położonej w sąsiedztwie Huty Miedzi Głogów a także do planowanego szybu GG-2 ODRA w pobliżu miejscowości Słone. Wariant południowy nie daje takiej możliwości.

Czynniki społeczne:

Warianty południowe przebiegają bardzo blisko domów głogowian oraz mieszkańców Gminy Głogów i Jerzmanowej, co bezsprzecznie będzie negatywnie wpływać na ich zdrowie i ekologię w tych miejscach.

Niewątpliwie negatywnym czynnikiem przebiegu wariantu południowego jest odcięcie obszarów mieszkalnych w południowo – wschodniej części miasta i osiedli mieszkaniowych położonych w gminie Głogów (wiejskiej) i Jerzmanowa, a przyległych do granic miasta Głogowa. Odległość planowanej obwodnicy od istniejącej zabudowy jest zbyt mała i wynosi ok. 50 metrów.

Warianty południowe mają jeszcze jedno negatywne rozwiązanie - brak węzła na wysokości os. Piastów Śląskich, co pozbawiałoby dogodnego dojazdu mieszkańców w kierunku południowym na Polkowice i Lubin.

W naszej wspólnej opinii wariant północny PN5 jest najkorzystniejszy dla wszystkich zainteresowanych inwestycją gmin i ich mieszkańców. Nie tylko nie przebiega w pobliżu domostw, ale także jest szansą na otwarcie nowych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe we wschodniej części miasta. Wybudowanie obwodnicy według tzw. wariantu północnego ugruntuje planowane lokalizacje poru rzecznego i węzła kolejowego. To także dodatkowe odciążenie Głogowa poprzez połączenie komunikacyjne Huty z pozostałymi oddziałami KGHM. Wariant północny pozwoli także na odciążenie ruchu z kierunku Sławy i przekierowania go na obwodnicę.

Ponadto zaakceptowano następujące parametry techniczne planowanej obwodnicy z mostem na Odrze:

- klasa drogi – GP

- prędkość projektowa – 80 km/h

- prędkość miarodajna 100 km/h

- nośność 115 kN/oś

- kategoria ruchu KR5

- przekrój minimalny – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu

- szerokość pasa ruchu – 3,5 m

- szerokość pasa dzielącego – min 5 m

- skrajnia pionowa nad drogą GP – 5 m

Dostępność – tylko w węzłach

 

Prezydent Miasta Głogów – Rafael Rokaszewicz

Wójt Gminy Głogów – Bartłomiej Zimny

Wójt Gminy Kotla – Łukasz Horbatowski

Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn

 mapa obwodnica

 

 
 
facebook