Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Zawiadamiam,  że w dniu  24 listopada 2020 r. o godz. 16:00, przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania), odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice dla obszaru realizacji szybu GG-2 wraz z niezbędnymi powiązaniami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymi
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2020 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2020-2028
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żukowice
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie    odpadami komunalnymi
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 19. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez upoważnionych pracowników jednostek
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych
 21. Interpelacje radnych
 22. Sprawy różne
 23. Zamknięcie sesji

 

 

 

Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy

                                                                                             /-/ Jarosław Szmidt

 
 
facebook