Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), w związku z art. 11a ust. 7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z  2020 r., poz. 638, Wójt Gminy Żukowice zaprasza do udziału w konsultacjach.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Gminy Żukowice w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami  oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2021 r.”.

Cel konsultacji: zebranie uwag i opinii organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy, oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 254 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. Przedstawiony projekt programu jest wersja roboczą, w toku konsultacji może ulec zmianom.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE - strona BIP

 
 
facebook