Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

gosp-odpadami

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. 

Nowy numer rachunku:

BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE
Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

 

1. Informacje ogólne

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Pobierz

 

UCHWAŁY RADY GMINY ŻUKOWICE

 

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Pobierz Harmonogram I półrocze 2021

3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwalonymi stawkami.

Deklarację o wysokości opłaty za odbiór odpadów należy złożyć nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość) lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Pobierz  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe – osoby fizyczne

Pobierz  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe – osoby prawne

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

PSZOK  jest  jednym  z  elementów  tworzących  system  gospodarki  odpadami  komunalnymi i  nie  zastępuje  odbioru  odpadów  zbieranych  w  sposób  selektywny  "u  źródła",  czyli  sprzed posesji.  Do  PSZOK  nie  można  dostarczać  odpadów  zmieszanych,  które  nadal  są  odbierane sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem.

Odpady komunalne dostarczone do PSZOK Żukowice przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie gminy Żukowice po okazaniu dokumentu tożsamości oraz „kopii deklaracji odpadowej”.

W PSZOK będą przyjmowane niżej wymienione  rodzaje  odpadów powstających w gospodarstwach domowych na terenie gminy Żukowice, m.in.:

   • opakowania z tworzyw sztucznych (PET),
   • szkło,
   • papier,
   • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (limit: 50 kg/nieruchomość/miesiąc),
   • odpady ulegające biodegradacji,
   • odpady wielkogabarytowe,
   • baterie i akumulatory,
   • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
   • przeterminowane leki i chemikalia,
   • zużyte opony, (limit: 4 sztuk/nieruchomość/rocznie).

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, prowadzony jest przez GPK SUEZ Głogów Sp. z.o.o. i znajduje się w Głogowie na ul. Komunalnej 3 .

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek od 8:00 do 15 :00

sobota - od 8:00 do 14:00

 

 >>>>MAPA DOJAZDU DO PSZOK ZUKOWICE<<<<

 

Pobierz Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowicach

5. Jak segregować odpady komunalne?

 

W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono podstawowe zasady selektywnego gromadzenia odpadów.

 

 

Worek brązowy z napisem BIO

Worek zielony z napisem SZKŁO

Worek niebieski z napisem MAKULATURA

Worek żółty z napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy

- odpady ulegające biodegradacji, np. resztki jedzenia;

- odpady warzywne i owocowe;

- gałęzie drzew i krzewów;

- skoszoną trawę;

- trociny i korę drzew;

-niezaimpregnowane drewno.

 

- opakowania ze szkła, np. butelki, słoiki;

- stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami (bez kapsli, zakrętek, obrączek na szyjkach).

- książki,

- gazety,

- zeszyty,

- torby papierowe,

-  karton,

- tekturę,

- foldery,

- katalogi.

- niezakręcone butelki typu PET,

- zgniecione kartoniki po napojach,

- kubki po produktach mlecznych,

- niezakręcone opakowania po chemii gospodarczej, np. po płynach do mycia naczyń, płynach do kąpieli, szamponach itp.;

- folię i torebki z tworzyw sztucznych,

- puszki aluminiowe.

Nie wrzucamy

- kości zwierząt,

- mięsa,

- oleju jadalnego,

- odchodów zwierząt,

-popiołu z węgla kamiennego,

- leków,

- drewna impregnowanego,

- płyt wiórowych i pilśniowych,

MDF,

- ziemi i kamieni,

- innych odpadów komunalnych

-mięsa,

- odchodów zwierzęcych.

- luster,

- porcelany,

- fajansu i szkła zbrojonego,

- zużytych żarówek,

- lamp neonowych,

- termometrów.

 

- opakowań z domieszką tworzywa sztucznych,

- folii aluminiowych,

- papieru tłustego i zabrudzonego,

- opakowań po napojach.

- styropianu, opakowań po olejach, areozolach i środkach chemicznych (farby, lakiery),

- naczyń jednorazowych,

-części samochodowych,

- plastikowych zabawek,

- szczoteczek do zębów,

- strzykawek,

- opakowań po lekach i produktach biobójczych.

 

Pobierz  Ulotka

6. Jak płacić?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żukowice właściciele nieruchomości mogą wnosić:

   • u sołtysów,
   • przelewem bankowym,
   • na poczcie

w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003


W tytule należy wskazać kogo dotyczy opłata i za jaki okres:
(np. „Jan Kowalski, Nielubia 2, opłata za odpady, lipiec 2020)

 

7. Poziomy recyklingu

 Rok

Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (%)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych
(%)

2012

17,70

189,16

100

2013

8,27

159,38

100

2014

18,00

241,00

100

2015

21,00

0,00

100

2016

25,00

0,00

100

2017

22,00

0,00

100

2018

34,00

0,00

100 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Żukowice poziomach recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

8. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Żukowice za 2020 r.

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Żukowice za 2019 r.

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Żukowice za 2018 r.

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Żukowice za 2017 r .

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Żukowice za 2016 r.

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Żukowice za 2015 r.

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Żukowice za 2014 r.

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Żukowice za 2013 r.

 

9. Podmiot zajmujący się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowice

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 7A,

67-200 Głogów

Odpady odbierane z terenu Gminy Żukowice zagospodarowywane są w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Biechowie.

 

10. Kontakt

Urząd Gminy Żukowice

Żukowice 148

67-231 Żukowice

Tel. 76 831 41 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 
 
facebook