Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

przydomowe-oczyszczalnie1-mini

 

 

 

 

 

 Trwa kolejny rok udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowice.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
3) osoby prawne,
4) przedsiębiorcy


Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice lub pod nr telefonu 76 8314241 wew. 59.


Dokumenty do pobrania:

 
 
facebook