Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Przypominamy, iż termin składania wniosków w ramach Gminnego Programu Wymiany Źródeł Ciepła został przedłużony do dnia 30 czerwca 2022 r.

Dofinansowaniem może być objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:

- kotły gazowe;

- kotły na lekki olej opałowy;

- kotły na biomasę spełniające wymagania w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu;

- piece zasilane prądem elektrycznym;

- pompy ciepła.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup  i montaż nowego źródła ciepła wraz osprzętem niezbędnym do jego funkcjonowania, jednak nie więcej niż:

a) dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego – 3.000,00 zł;

b) dla domu wielorodzinnego - 5.000,00 zł.

Warunkiem otrzymania dotacji jest brak korzystania przez Wnioskodawcę z dofinansowania z innych źródeł na ten sam rodzaj inwestycji.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Żukowicach, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, w godzinach pracy Urzędu do dnia 30 czerwca 2022 r.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

UWAGA !

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z Gminą Żukowice.

 

Więcej informacji pod nr telefonu: (076) 836 60 10

 

Dokumenty do pobrania:                                                                                

1. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji

3. Oświadczenie o pomocy de minimis

4. Oświadczenie o niezaleganiu

5. Wniosek o rozliczenie dotacji

 
 
facebook