Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Żukowice, w związku  z uruchomieniem Gminnego Programu  Pomocowego, ogłasza nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne.

Program jest skierowany nie tylko do wszystkich mieszkańców gminy, ale również osób spoza jej terenów, które posiadają tytuł prawny do władania nieruchomością położoną w granicach administracyjnych Gminy Żukowice.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła oraz brak zadłużenia nieruchomości wobec Gminy Żukowice.

Dofinansowaniem może  być objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:

- kotły gazowe;
- kotły na lekki olej opałowy;
- piece zasilane prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne;
- kotły węglowe 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
- kotły na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
- pompy ciepła.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup  i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

a) dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego – 3.000,00 zł;
b) dla domu wielorodzinnego  - 5.000,00 zł.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Żukowicach, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, w godzinach pracy Urzędu w terminie od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 01 marca 2021  r.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.


Pliki do pobrania:

1) REGULAMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
2) OGŁOSZENIE
3) WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
4) OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z NALEŻNOŚCIAMI WOBEC GMINY
5) WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI
6) ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI

7) Uchwała nr XI/94/2019 Rady Gminy Żukowice z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żukowice

 
 
facebook