Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Żukowice, w związku z uruchomieniem Gminnego Programu pomocowego, ogłasza nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne.

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych gminy Żukowice.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła.

Dofinansowaniem może być objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:
- kotły gazowe;
- kotły na lekki olej opałowy;
- kotły na biomasę spełniające wymagania w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu;
- piece zasilane prądem elektrycznym;
- pompy ciepła.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, z wyjątkiem:
a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
b) pieców objętych ochroną konserwatorską,
c) kominków, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w nieruchomości.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup  i montaż nowego źródła ciepła wraz osprzętem niezbędnym do jego funkcjonowania, jednak nie więcej niż:

a) dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego – 3 000,00 zł;
b) dla domu wielorodzinnego - 5 000,00 zł.

Warunkiem otrzymania dotacji jest brak korzystania przez Wnioskodawcę z dofinansowania z innych źródeł na ten sam rodzaj inwestycji.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Żukowicach, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, w godzinach pracy Urzędu w terminie od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 01 marca 2022 r.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

UWAGA!

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z Gminą Żukowice.

Więcej informacji pod nr telefonu: (076) 836 60 10       

Wójt Gminy Żukowice
/-/
Krzysztof Wołoszyn

 

Dokumenty do pobrania:                                                                                

1. Regulamin składania wniosków

2. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji

4. Oświadczenie o pomocy de minimis

5. Oświadczenie o niezaleganiu

6. Wniosek o rozliczenie dotacji

 
 
facebook